Bouwmanagement

Management is het bij elkaar brengen van mensen om samen een gewenst doel te bereiken. Management omvat het hebben van een visie, het maken van een plan (planning), dit (laten) uitvoeren en dit eventueel (laten) controleren en bijsturen. Onderdeel is ook het verzamelen van de benodigde middelen in de vorm van mensen, geld, techniek, grondstoffen, etc.; alles wat nodig is. Bij voorkeur effectief en efficiënt

Met management wordt niet alleen het proces bedoeld, maar ook de mensen die het uitvoeren; de managers(uit wikipedia)

 

Wij zien als Interfacet Bouwontwikkeling het bouwmanagement feitelijk het coördineren van het gehele bouwproces van initiatief tot beheer.

 

Aanbeveling 

Wanneer u weinig of geen ervaring heeft t.a.v. omgang met aannemers en/of andere bouwpartijen, is het aan te bevelen om deze werkzaamheden uit te besteden. Tegenwoordig hebben steeds meer mensen geen tijd of gelegenheid, om een ingewikkeld bouwproces te bewaken. Vooral voor de wat uitgebreidere bouwwerken is naast tijd, ook kennis van het bouwproces noodzakelijk.

Uiteraard zijn hieraan ook kosten verbonden. Echter in de praktijk blijkt steeds dat deze niet opwegen tegen de meerkosten die ontstaan door ondeskundigheid van de opdrachtgever of zelfs de aannemer in het bouwproces. 

 

Als bouwmanager kunnen wij, direct onder de betalingsverplichting van de opdrachtgever vallende, ondersteuning inroepen van een jurist, constructeur, bestekschrijver, kostendeskundige en/of een tekenbureau. Hierdoor kunnen wij op veel fronten opereren.

 

De bouwmanager werkt altijd samen en in overleg met de opdrachtgever. Als u op vakantie wilt of om andere redenen niet bij het bouwen aanwezig kan zijn, wordt alles toch nog geregeld en bewaakt, voor een bouwaanvraag procedure is dan een machtiging noodzakelijk een stap verder is zelfs gedelegeerd opdrachtgeverschap.

 

Wilt u zorgeloos bouwen maak dan gebruik van onze bouwmanagement diensten.

 

Kort overzicht van de bouwmanagement werkzaamheden van Interfacet Bouwontwikkeling welke de volgende onderdelen kunnen  bevatten:

 

A.  Prijs- en contractvorming

 1. Het opvragen van offertes bij aannemers;
 2. Het voeren van het definitief prijsoverleg met de aannemer en nevenaannemers en het adviseren van de opdrachtgever ter zake;
 3. Het beoordelen van eventuele alternatieve aanbiedingen, het adviseren daaromtrent van de opdrachtgever;
 4. Het beoordelen van concept uitvoerings- of leveringscontracten;
 5. Het opstellen van de concept uitvoerings- of leveringscontracten.

 

B.  Uitvoering en oplevering

 1. Het erop toezien dat het werk wordt uitgevoerd naar de eisen van de gesloten overeenkomsten;
 2. Het geven van orders en aanwijzingen omtrent de uitvoering van het werk;
 3. Het controleren op de hoofdvorm, plaats en hoofdmaat van de door de aannemer en andere derden vervaardigde productietekeningen en dergelijke;
 4. Het erop toezien dat de uitvoering van het werk geschiedt binnen de daartoe gestelde tijd aan de hand van de door de aannemer(s) op te stellen en door de bouwmanager te controleren algemene en, zo nodig, meer gedetailleerde werkplannen;
 5. Het administreren van de bouwkundige kosten door het opstellen van overzichten van de financiële stand van het werk, waarin tevens de financiële stand wordt bijgehouden van:

 

Uitvoering en oplevering

 • Kleine bestekswijzigingen;
 • Meer- en minderwerk;
 • Bestedingen ten laste van stelposten;
 • Het controleren van termijnrekeningen van de aannemer en het opmaken van betalingsmandaten;
 • Het houden van bouwvergaderingen en het maken van verslagen daarvan;
 • Het voeren en het controleren van de correspondentie met betrekking tot de uitvoering en de voortgang van het werk;
 • Coördinatie nevenaannemers (aanvullende coördinatie vergoeding d.m.v. een percentage van de aanneemsom).

 

C.  Opname van het gerealiseerde bouwwerk (proces-verbaal van oplevering)

 1. Opname rapport;
 2. Lijst met tekortkomingen die in de onderhoudstermijn alsnog goed moeten worden gemaakt, restpuntenlijst;
 3. Proces-verbaal van oplevering en overzicht garanties;
 4. Het controleren van de eindafrekeningen en het adviseren van de opdrachtgever;
 5. Het verrichten van werkzaamheden in verband met het onderhoud van het werk gedurende de onderhoudsperiode;
 6. Prestatie-/realisatieverklaring.

D.  Beheers fase, met inachtneming een situatie met verhuurder – huurder

 1. huurfolders, huishoudelijk reglement, afbouwvoorschriften
 2. splitsingsaktes en huurcontracten
 3. service kosten
 4. nieuwsbrieven
 5. technisch onderhoud, onderhoud abonnementen
 6. onderhoudsplanning, jaarlijkse inspectie

 

 

 


Uitvoerend in bouwkundige ontwikkelingen en techniek